Nejprodávanější produkty

Informace

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy E-akumulatory.cz, platné od 15. 5. 2018
1. Prodávající E-akumulatory.cz dále jen „prodávající“

Právní vztahy mezi prodávající E-akumulatory.cz, (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese https://www.e-akumulatory.cz/ se řídí právem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


2. Právní režim

2.1. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechny další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonnými ustanoveními platných právních předpisů a ujednáními mezi smluvními stranami.

2.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.

2.3. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.

2.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (tvar, materiál, rozměr atd.) včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Kupující potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.

3.3. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého dodavatel rezervuje objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4.  Na základě objednávky kupujícího zašle prodávající elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailové zprávy s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím dle čl. 3.5. těchto VOP.

3.5. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7. Kupující je oprávněn svoji objednávku stornovat odpovědí na  potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy. V případech objednávek, které budou tímto způsobem stornovány až po předání zboží prodávajícím k přepravě, čímž dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím se tento zavazuje uhradit ve prospěch odstupné ve výši 500,- Kč, představující náklady prodávajícího s administrativou spojenou s ukončením smlouvy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
    b) v hotovosti na provozovně prodávajícího, kde si kupující osobně převezme objednané zboží. Toto platí pouze v případě osobního převzetí zboží.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji zašle společně se zasílaným zbožím


5. Zaslání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zboží je zásadně vypravováno na adresu uvedenou v objednávce. Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží nemohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.5. Přesný termín, kdy bylo zboží z zasláno kupujícímu sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem.

5.6. Kupující je oprávněn převzít zboží i v provozovně prodávajícího, pokud je tak sjednáno.

5.7. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s předáním věci prvnímu přepravci, případně převzetím věci v provozovně prodávajícího pokud je smluveno osobní převzetí věci.

5.8. Pokud není mezi stranami ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží až po úhradě kupní ceny. Toto neplatí v případě zaslání zboží na dobírku. Kupující není oprávněn požadovat dřívější zaslání či dodání zboží.


6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné a dále za to, že je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

6.5. Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

6.6. Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.

6.7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.14. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.16.  Práva Kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávající na adrese prodávajícího uvedenou na dokladu o koupi, nebo na emailu: info@e-akumulatory.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: 604 287 787. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.17. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obale nebo v kvalitativně stejně jako byl původní obal.

6.18.  Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

6.19.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi.

6.20. Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Obdobě se postupuje i v jiných případech, kdy je prodávající povinen kupujícímu zaslat jakékoliv peněžité plnění z titulu uzavřené kupní smlouvy.

6.21 Reklamační podmínky. Místem uplatnění reklamace je provozovna dodavatele uvedena na faktuře. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně popisem závady a vyplněním kontaktníích údajů zákazníka, dále pak doloží doklad o koupi a reklamační list, bez něj nebude reklamace přijata k reklamačnímu řízení. Reklamace bude zákazníkovi vyřízena v zákonem stanovené lhůtě /č.z. 634/1992 Sb./, tzn. do 30-ti kalendářních dní. Pouze ve složitých a vyjímečných případech /například posouzení závady přímo u výrobce/ má prodejce vyhrazeny tři měsíce, tzn. 90 kalendářních dní. Naší snahou je však samozřejmě zkrátit tyto lhůty na zcela nejnutnější minimum. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník prodávajícího (reklamační technik) a své stanovisko sdělí reklamujícímu písemnou formou, telefonicky, nebo emailem.

Reklamované zboží je reklamující povinen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- čisté
- s prodejním dokladem ( faktura, paragon)
- se záručním listem

Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou:
- jestliže je zboží reklamováno po záruční době
- jestliže byly na zboží porušeny ochranné pečetě, či samolepky výrobce, nebo je poškozený originální obal
- jestliže bylo zboží neodborně nainstalováno, upravováno nebo opravováno
- jestliže je zboží používáno v rozporu s přiloženým návodem na obsluhu
- jestliže je zboží opotřebováno v důsledku svého používání

Zboží k reklamaci doručuje zákazník na své vlastní náklady. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. V ostatních případech se řídíme příslušnými platnými právními předpisy. Reklamované zboží zaslané na dobírku bude odmítnuto!


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

7.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu, pokud mu tento nesdělí aktuální kontaktní údaje odlišné od údajů uvedených v jeho objednávce.

7.5. Kupující je oprávněn od smlouvy s prodávajícím odstoupit postupem dle čl. 3.7. VOP.


8. Ochrana osobních údajů
Prohlášení o péči věnované soukromí a utajení osobních údajů.

8.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Naše společnost se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

8.2. Co shromažďujeme?
Shromažďuje především informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Díky tomu jsme schopni Vás přiřadit k Vašemu zákaznickému účtu, který u všech přihlášených uživatelů obsahuje historii nákupů.
Přepravcům a společnostem které pro nás zboží expedují budou předány tyto informace: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, odesílatel, příjemce, e-mail, telefonní číslo, datum uskutečnění přepravy, udaná cena a hmotnost zásilky.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

8.3. Jak lze manipulovat s osobními údaji?
Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje prohlédnout po přihlášení do klientského centra na stránkách www.elancar.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail: info@e-akumulatory.cz

Archivace dokladů včetně osobních údajů podle zákona o DPH
Povinnost uchovávat daňové doklady podle zákona o DPH mají daňové subjekty, ať už podnikatelé fyzické osoby, tak ostatní účetní jednotky.
Daňové doklady a osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

8.4. K čemu tyto údaje používáme?
Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Celkově nám usnadňují komunikaci se zákazníky.

8.5. Cookies
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.
Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a uchování obsahu košíku. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, abyste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

8.6. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
E-akumulatory.cz  získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách nebo potvrzením obchodních podmínek.  Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.


9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1.  Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

9.2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto VOP upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícím. V takovém případě se použije obdobně ustanovení čl. 3.4. VOP.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5. Tyto VOP jsou účinné od 15. 4. 2018. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: info@e-akumulatory.cz.cz, tel: +420 604 287 787

 
EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy E-akumulatory.cz, platné do 14. 5. 2018
1. Prodávající E-akumulatory.cz dále jen „prodávající“

Právní vztahy mezi prodávající E-akumulatory.cz, (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese https://www.e-akumulatory.cz/ se řídí právem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


2. Právní režim

2.1. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechny další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonnými ustanoveními platných právních předpisů a ujednáními mezi smluvními stranami.

2.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.

2.3. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.

2.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (tvar, materiál, rozměr atd.) včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Kupující potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.

3.3. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého dodavatel rezervuje objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4.  Na základě objednávky kupujícího zašle prodávající elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailové zprávy s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím dle čl. 3.5. těchto VOP.

3.5. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7. Kupující je oprávněn svoji objednávku stornovat odpovědí na  potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy. V případech objednávek, které budou tímto způsobem stornovány až po předání zboží prodávajícím k přepravě, čímž dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím se tento zavazuje uhradit ve prospěch odstupné ve výši 500,- Kč, představující náklady prodávajícího s administrativou spojenou s ukončením smlouvy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
    b) v hotovosti na provozovně prodávajícího, kde si kupující osobně převezme objednané zboží. Toto platí pouze v případě osobního převzetí zboží.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji zašle společně se zasílaným zbožím


5. Zaslání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zboží je zásadně vypravováno na adresu uvedenou v objednávce. Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží nemohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.5. Přesný termín, kdy bylo zboží z zasláno kupujícímu sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem.

5.6. Kupující je oprávněn převzít zboží i v provozovně prodávajícího, pokud je tak sjednáno.

5.7. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s předáním věci prvnímu přepravci, případně převzetím věci v provozovně prodávajícího pokud je smluveno osobní převzetí věci.

5.8. Pokud není mezi stranami ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží až po úhradě kupní ceny. Toto neplatí v případě zaslání zboží na dobírku. Kupující není oprávněn požadovat dřívější zaslání či dodání zboží.


6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné a dále za to, že je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

6.5. Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

6.6. Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.

6.7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.14. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.16.  Práva Kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávající na adrese prodávajícího uvedenou na dokladu o koupi, nebo na emailu: info@e-akumulatory.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: 604 287 787. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.17. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obale nebo v kvalitativně stejně jako byl původní obal.

6.18.  Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

6.19.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi.

6.20. Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Obdobě se postupuje i v jiných případech, kdy je prodávající povinen kupujícímu zaslat jakékoliv peněžité plnění z titulu uzavřené kupní smlouvy.

6.21 Reklamační podmínky. Místem uplatnění reklamace je provozovna dodavatele uvedena na faktuře. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně popisem závady a vyplněním kontaktníích údajů zákazníka, dále pak doloží doklad o koupi a reklamační list, bez něj nebude reklamace přijata k reklamačnímu řízení. Reklamace bude zákazníkovi vyřízena v zákonem stanovené lhůtě /č.z. 634/1992 Sb./, tzn. do 30-ti kalendářních dní. Pouze ve složitých a vyjímečných případech /například posouzení závady přímo u výrobce/ má prodejce vyhrazeny tři měsíce, tzn. 90 kalendářních dní. Naší snahou je však samozřejmě zkrátit tyto lhůty na zcela nejnutnější minimum. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník prodávajícího (reklamační technik) a své stanovisko sdělí reklamujícímu písemnou formou, telefonicky, nebo emailem.

Reklamované zboží je reklamující povinen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- čisté
- s prodejním dokladem ( faktura, paragon)
- se záručním listem

Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou:
- jestliže je zboží reklamováno po záruční době
- jestliže byly na zboží porušeny ochranné pečetě, či samolepky výrobce, nebo je poškozený originální obal
- jestliže bylo zboží neodborně nainstalováno, upravováno nebo opravováno
- jestliže je zboží používáno v rozporu s přiloženým návodem na obsluhu
- jestliže je zboží opotřebováno v důsledku svého používání

Zboží k reklamaci doručuje zákazník na své vlastní náklady. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. V ostatních případech se řídíme příslušnými platnými právními předpisy. Reklamované zboží zaslané na dobírku bude odmítnuto!


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

7.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu, pokud mu tento nesdělí aktuální kontaktní údaje odlišné od údajů uvedených v jeho objednávce.

7.5. Kupující je oprávněn od smlouvy s prodávajícím odstoupit postupem dle čl. 3.7. VOP.


8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1.  Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

9.2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto VOP upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícím. V takovém případě se použije obdobně ustanovení čl. 3.4. VOP.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2017. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: info@e-akumulatory.cz.cz, tel: +420 604 287 787

 
EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.